Project supermarktzone / Westerbaan

Aanleiding

Grote landelijke supermarktketens trekken bezoekers aan en dat geeft levendigheid. We willen daarom de supermarkten in het centrum houden. Voor de ketens is het van belang dat zij in staat zijn om hun winkelformules te innoveren en hun panden daarop aan te passen. De ketens liggen voornamelijk tussen de Heerestraat en de Westerbaan. Vanuit het perspectief van beeldkwaliteit, geeft de Westerbaanzijde een minder aantrekkelijke indruk. In de openbare ruimte wordt het laden en lossen als onveilig ervaren. Bovendien is de parkeerdruk op bepaalde momenten hoog.

Het primaire doel is een langdurende levensvatbaarheid van de Westerbaan als binnendorpse locatie voor supermarktketens. Nevendoelen zijn het verbeteren van de veiligheid, het straatbeeld en een ontwikkelruimte met eventueel meer wonen.

Ondernemers Westerbaan, vastgoedeigenaren, bewoners/belanghebbenden rondom de Westerbaan, wijkbelangenvereniging centrum, Zakenkring Roden, provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld en fietsorganisaties.

Het beoogde doel bereiken we door het bieden van uitbreidingsmogelijkheden voor de winkelpanden aan de oostzijde van de Westerbaan en het upgraden van de Westerbaan op het gebied van beeldkwaliteit en het verbeteren van de verkeers- en parkeersituatie. Voor wat betreft de oostgevel van de Westerbaan is alvast bekeken op welke wijze dit mogelijk is. De hoofdlijnen en uitkomsten hiervan zijn al vastgelegd in het document Roder Rooilijn Verkenning. Op basis hiervan ontstaat dan een oostgevel die een eenduidige beeldkwaliteit heeft met een knipoog naar de schuren van de voormalige boerenerven. Naast de aanpassingen aan de oostgevel van de Westerbaan zijn ook aanpassingen aan het parkeerterrein en de aangrenzende (openbare) ruimte denkbaar.

Een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed heeft opdracht gekregen om, rekening houdend met de Roder Rooilijn Verkenning, de kwaliteiten van de Westerbaan in kaart te brengen. Nadat de resultaten daarvan bekend zijn zal samen met de betrokken ondernemers/bewoners/belanghebbenden gekeken worden hoe voor het geheel van de Westerbaan de genoemde doelen (beeldkwaliteit/parkeren/laden&lossen) het beste bereikt kunnen worden. Voor de onderdelen parkeren en laden&lossen zijn we afhankelijk van de resultaten van het parkeeronderzoek.

Westerbaan oostgevel (A): De uitkomst van het uitwerken van de Roder Rooilijn naar een welstandskader wordt eind 2018 verwacht. In de daarop volgende maanden wordt het welstandskader met alle betrokkenen besproken. Gelijktijdig starten we met de voorbereidingen voor het aanpassen van het bestemmingsplan en de welstandsnota. De planning kan pas nader uitgewerkt worden als bekend is wat de verschillende ondernemers gaan doen. Het geheel aan activiteiten gaat meerdere jaren in beslag nemen. In deze periode blijven we ontwikkelingen en initiatieven die bijdragen aan de doelen van dit deelgebied faciliteren en stimuleren via de (omgevingsvergunning)mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft. Hierbij zal gehandeld worden volgens de inzichten van dat moment en in de geest van de nieuw te ontwikkelen beleidskaders.

Westerbaan overig (parkeerterrein e.d.) (B) : De uitkomst van het parkeeronderzoek en het onderzoek naar de kwaliteiten van de Westerbaan wordt eind 2018 verwacht. Uiteraard is de aanpak van het parkeerterrein grotendeels afhankelijk van de uitkomst van het parkeeronderzoek. In deze planning gaan we er van uit dat er aanpassingen gedaan moeten worden aan het parkeerterrein. Naar verwachting is er op het parkeerterrein geen andere bestemming benodigd en kan dus zonder een bestemmingsplanprocedure begin 2019 gestart worden met het voorlopig ontwerp(VO). De planning is in de tabel hieronder verder schematisch uitgewerkt.

28-11-2019

Titel

Inhoud bericht

Gelijktijdig werken aan inhoudelijke onderwerpen op het gebied van
Beeldkwaliteit/RO, verkeer en parkeren, wonen in het centrum, aanbod retail en horeca, vindbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid

Relevante aandachtsvelden
Aansluiting via stegen op de Heerestraat, toegankelijkheid, duurzaamheid, vergroenen.

Aanspreekpunt
De heer M. Smit,
telefoon: 050 – 50 27 222