HOV Roden

Aanleiding

Met het hoogwaardig openbaar vervoer is er een uitstekende verbinding tussen Roden en de stad Groningen die veelvuldig wordt gebruikt. In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de regio in de toekomst. Dit betekent dat er naast grote projecten als de ombouw van het hoofdstation in Groningen en de aanpak van de zuidelijke ring van Groningen ook in de regio moet worden geïnvesteerd om de bereikbaarheid te verbeteren. Een aantal van deze (deel)projecten is al uitgevoerd, maar ook binnen het centrum van Roden moeten er nog een aantal deelprojecten worden uitgevoerd. Dit betreft de projecten: herinrichting van het busstation, herinrichting van de kruising Kanaalstraat – Touwslager en het omzetten van de rotonde Julianaplein naar een kruising.

De ontwikkelingen rond het HOV bieden Roden een kans om een dubbelslag te slaan. Daarbij wordt niet alleen de bereikbaarheid van Roden sterk verbeterd, er kan ook een kwaliteitsslag worden gemaakt op het gebied van stedenbouw en beleving.

Door de aanpak rond het HOV actief te koppelen aan de centrumontwikkeling ontstaat een bredere context. De verwachting is dat de extra investering in kwaliteit als een katalysator zal werken ten aanzien van andere voor het centrum gewenste ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan de herontwikkeling van het gebied aan het begin (HOV-zijde) van de Heerestraat en het creëren van een groene laan met brinkstructuren door het dorp heen.

  • De reistijd tussen Roden en het hoofdstation van Groningen is maximaal 27 minuten;
  • Herinrichting van het openbaar gebied globaal gelegen vanaf het busstation tot en met het Julianaplein met een bij het centrum passende kwaliteit;
  • Het busstation moet gaan fungeren als een Hub.

Regio Groningen-Assen, Stuurgroep Leek- Roden, OV bureau, omwonenden, Zakenkring, Woonborg, Biblionet, Qbuzz, ZZP-collectief, Toegankelijk Noordenveld, fietsorganisaties en gemeente Noordenveld.

Een verkeerskundig ontwerper en een stedenbouwkundige werken samen aan de uitwerking van de ontwerpen zodat het verkeerskundig klopt, maar ook esthetisch verantwoord is en aansluit op de rest van het centrum. Het schetsontwerp wordt globaal doorgerekend, zodat in een vroeg stadium duidelijk wordt of en hoeveel extra geld er nodig is bovenop de reeds toegezegde subsidie. De volgende stap is het bespreken van het schetsontwerp met de omwonenden en de Zakenkring. Uiteindelijk is instemming nodig van de regio en de stuurgroep, maar ook het OV bureau en Qbuzz. Zodra deze instemming er is kan het bestek worden opgesteld en worden aanbesteed.Voor wat betreft de OV hub vinden gesprekken plaats met de direct omwonenden, de bibliotheek (Biblionet) die daar wellicht een functie in kan vervullen en zo nodig de VVE van het ‘bibliotheekgebouw’ en Woonborg (verhuurder). Ook de definitieve plannen voor de hub behoeven instemming van de regio Groningen-Assen en de stuurgroep Leek-Roden.

Tijdslijn

11 september

Definitieve ontwerp HOV centrum

Op 11 september heeft de gemeenteraad van Noordenveld het definitieve ontwerp van HOV centrum vastgesteld.
11 november 2019

Uitnodiging inloopbijeenkomst HOV Roden

Op dinsdag 26 november organiseren wij een inloopbijeenkomst over het HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) Roden. Het gaat om het deel van lijn 4, dat binnen het centrum van Roden valt. Tijdens de bijeenkomst wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en het definitieve ontwerp. Waar en wanneer: Op 26 november in de bibliotheek, Heerestraat 178 te Roden, waar u binnen kunt lopen tussen 17.00 en 19.30 uur. U bent van harte welkom! Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Mark Smit, projectleider HOV via telefoonnummer 050 – 50 27 222. Informatie kunt u ook vinden op www.Roden.nl Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met middelen uit het RegioSpecifiekPakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL)
27 november 2019

Inloopbijeenkomst 26 november 2019

Tijdens de bijeenkomst in de bibliotheek werd het definitieve ontwerp getoond aan de vele bezoekers. In april 2020 starten de werkzaamheden van het eerste deel van het HOV-traject.
12 december 2019

Herinrichting HOV Roden

7 april 2020

Start uitvoering werkzaamheden busroute Roden centrum uitgesteld door Corona maatregelen

De start van de werkzaamheden aan het busstation en de busroute (Qlink lijn 4) stond gepland op 14 april 2020. Een paar nutsbedrijven (gas, water en elektriciteit) hebben aangegeven dat zij in verband met de Coronacrisis een groot deel van de werkzaamheden op dit moment niet uitvoeren. De werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen moeten in samenwerking met de aannemer eerst gebeuren voordat het 'echte grote' werk kan beginnen. Begin deze week hebben wij in overleg met de nutsbedrijven daarom besloten dat HOV Roden centrum fase 1 niet op 14 april kan starten met de uitvoering. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden gaan beginnen. Zodra hierover meer bekend is informeren wij u hierover.

Gelijktijdig werken aan inhoudelijke onderwerpen op het gebied van
Beeldkwaliteit van het centrum, ruimtelijke ordening, verkeer, vindbaarheid en duurzaamheid.

Relevante aandachtsvelden
Aansluiting op de Heerestraat, parkeerbalans voor het centrum, aansluiting onderdeel bibliotheek in Hub-gedachte, toegankelijkheid, duurzaamheid en groene laan door Roden.

Aanspreekpunt
De heer M. Smit
telefoon 050 – 50 27 222