Project Heerestraat

Aanleiding

De openbare ruimte van het winkelhart van Roden, de Heerestraat, is vooral functioneel ingericht als stop&go verkeersgebied. Er is behoefte dit gebied meer dienstbaar te maken aan het eigenlijke hoofdgebruik; een winkelstraat en verblijfsgebied. Het straatbeeld kan sfeervoller, meer uitnodigend en aansprekender worden ingericht. Ook het bebouwingsbeeld (bouwvormen en gevelbeeld) kan worden opgewaardeerd. Er is behoefte meer ‘dorps’ karakter en onderlinge variatie toe te voegen. Andere aandachtspunten zijn dichtgeplakte etalageruiten, veel reclame-uitingen, foutparkeren, een toenemende vergrijzing en een afnemende verblijfsduur.

  • Heerestraat van ‘place to buy naar place to be (and buy)’;
  • Het verbeteren van het openbare gebied van de Heerestraat van gevel tot gevel tot een veiliger en aantrekkelijker openbare verblijfsruimte met meer groen;
  • Het verbeteren van het bebouwingsbeeld door meer ‘dorps’ karakter en onderlinge variatie toe te voegen;
  • Een betere en meer samenhangende koppeling met de rest van het centrum;
  • Een passende verkeers- en parkeersituatie, ook gericht op voetgangers, fietsers en minder validen.

Ondernemers Heerestraat, vastgoedeigenaren, bewoners Heerestraat, wijkbelangenvereniging centrum, Zakenkring Roden, provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld en fietsorganisaties.

Gelet op de verscheidenheid aan betrokkenen en het belang van een breed draagvlak voor de uiteindelijke planvorming, wordt ingestoken op een gebiedsproces. De gemeente faciliteert dit gebiedsproces waarbij eerst wordt uitgezoomd en vervolgens wordt ingezoomd. Ofwel: van grof naar fijn samen met gebiedspartners vaststellen:

– profiel en functies van het gebied
– collectieve én individuele belangen
– gewenste ‘look and feel’ van het gebied, beeldkwaliteit en sfeer
– te overbruggen vraagstukken/uitdagingen
– relaties met andere gebieden/ontwikkelingen
– eerste lijnen schets van gewenste ontwikkeling

De inzichten worden vertaald in een programma van eisen en een voorlopig ontwerp. Deze worden collectief besproken. Daarna wordt met de betrokkenen een gebiedsplan opgesteld en doorgerekend. De uitvoering vraagt van alle betrokkenen inspanning, en in specifieke gevallen ook financieringsbronnen. Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden wordt onderling vastgesteld of de beoogde inspanningen en investeringen de betrokkenen geborgd kunnen worden. Als alle seinen op groen staan starten we de uitvoeringsfase.

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen. De onderliggende stukken kunt u hier vinden (agendapunt 5.2 Centrumontwikkeling Roden, deelgebied Heerestraat).

28-11-2019

Besluitvorming

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en de bijbehorende verbeelding. De onderliggende stukken kunt u hier vinden (agendapunt 5.2 Centrumontwikkeling Roden, deelgebied Heerestraat). De vervolgplanning ziet er als volgt uit. Tot en met april 2020 wordt gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp (VO). Iedereen krijgt de mogelijkheid om op- of aanmerkingen te maken op het VO. Vervolgens worden opmerkingen overgenomen of met redenen omkleed niet overgenomen. Daarna zal het college van B&W volgens planning het Definitief Ontwerp (DO) halverwege 2020 vaststellen. De rest van 2020 worden besteed aan het maken van het bestek en de aanbesteding. De start van de uitvoering staat gepland in het voorjaar van 2021.

Gelijktijdig werken aan inhoudelijke onderwerpen op het gebied van
Beeldkwaliteit/RO, verkeer en parkeren, wonen in het centrum, aanbod retail en horeca, vindbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid

Relevante aandachtsvelden
Aanbod retail, toegankelijkheid, duurzaamheid, vergroenen, aansluiting op de Hub (HOV-Roden), aanpak Wilhelminastraat, facilitering transformatie.

Aanspreekpunt
De heer M. Smit,
telefoon: 050 – 50 27 222