Project Heerestraat

Aanleiding

De openbare ruimte van het winkelhart van Roden, de Heerestraat, is vooral functioneel ingericht als stop&go verkeersgebied. Er is behoefte dit gebied meer dienstbaar te maken aan het eigenlijke hoofdgebruik; een winkelstraat en verblijfsgebied. Het straatbeeld kan sfeervoller, meer uitnodigend en aansprekender worden ingericht. Ook het bebouwingsbeeld (bouwvormen en gevelbeeld) kan worden opgewaardeerd. Er is behoefte meer ‘dorps’ karakter en onderlinge variatie toe te voegen. Andere aandachtspunten zijn dichtgeplakte etalageruiten, veel reclame-uitingen, foutparkeren, een toenemende vergrijzing en een afnemende verblijfsduur.

  • Heerestraat van ‘place to buy naar place to be (and buy)’;
  • Het verbeteren van het openbare gebied van de Heerestraat van gevel tot gevel tot een veiliger en aantrekkelijker openbare verblijfsruimte met meer groen;
  • Het verbeteren van het bebouwingsbeeld door meer ‘dorps’ karakter en onderlinge variatie toe te voegen;
  • Een betere en meer samenhangende koppeling met de rest van het centrum;
  • Een passende verkeers- en parkeersituatie, ook gericht op voetgangers, fietsers en minder validen.

Ondernemers Heerestraat, vastgoedeigenaren, bewoners Heerestraat, wijkbelangenvereniging centrum, Zakenkring Roden, provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld en fietsorganisaties.

Gelet op de verscheidenheid aan betrokkenen en het belang van een breed draagvlak voor de uiteindelijke planvorming, wordt ingestoken op een gebiedsproces. De gemeente faciliteert dit gebiedsproces waarbij eerst wordt uitgezoomd en vervolgens wordt ingezoomd. Ofwel: van grof naar fijn samen met gebiedspartners vaststellen:

– profiel en functies van het gebied
– collectieve én individuele belangen
– gewenste ‘look and feel’ van het gebied, beeldkwaliteit en sfeer
– te overbruggen vraagstukken/uitdagingen
– relaties met andere gebieden/ontwikkelingen
– eerste lijnen schets van gewenste ontwikkeling

De inzichten worden vertaald in een programma van eisen en een voorlopig ontwerp. Deze worden collectief besproken. Daarna wordt met de betrokkenen een gebiedsplan opgesteld en doorgerekend. De uitvoering vraagt van alle betrokkenen inspanning, en in specifieke gevallen ook financieringsbronnen. Voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden wordt onderling vastgesteld of de beoogde inspanningen en investeringen de betrokkenen geborgd kunnen worden. Als alle seinen op groen staan starten we de uitvoeringsfase.

Het gebiedsproces is reeds gestart en zal duren tot eind 2018. Na de zomer beginnen we met het programma van eisen en in het vierde kwartaal wordt het voorlopig ontwerp gemaakt en besproken. Het definitieve ontwerp wordt in het eerste kwartaal van 2019 afgerond. Het borgen van medewerking en financiering maken daar onderdeel van uit. De uitvoeringsfase start in het tweede kwartaal van 2019, met uitzondering van de aanpassing van het bestemmingsplan. In verband met de lange doorlooptijd wordt daarmee al in het laatste kwartaal van 2018 al begonnen.

Relevant: de Heerestraat ligt samen met de Albertsbaan in het hart van het winkelkerngebied. Met de verwachting dat in andere straten de komende jaren vierkante meters winkeloppervlak gaan verdwijnen willen we het hart van het winkelkerngebied juist verstevigen. De bijdrage vanuit het Binnenstadsfonds van de provincie Drenthe wordt daarom ingezet in de Heerestraat.

Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen. De onderliggende stukken kunt u hier vinden (agendapunt 5.2 Centrumontwikkeling Roden, deelgebied Heerestraat).

28-11-2019

Titel

Inhoud

Gelijktijdig werken aan inhoudelijke onderwerpen op het gebied van
Beeldkwaliteit/RO, verkeer en parkeren, wonen in het centrum, aanbod retail en horeca, vindbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid

Relevante aandachtsvelden
Aanbod retail, toegankelijkheid, duurzaamheid, vergroenen, aansluiting op de Hub (HOV-Roden), aanpak Wilhelminastraat, facilitering transformatie.

Aanspreekpunt
De heer M. Smit,
telefoon: 050 – 50 27 222